Home   Mandarin learning
Pronunciation Chart - PinYin

The Chinese Phonetic Alphabet
There have been many different systems of transcription used for learning to pronounce Chinese. Today the official transcription accepted on an international basis is the Pinyin alphabet, developed in China at the end of the 1950's.
A syllable in Chinese is composed of an initial, which is a consonant that begins the syllable, and a final, wich covers the rest of the syllable.

PinYin
Initials
b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h
j
q
x
zh
ch
sh
r
z
c
s
 
Finals
a
ba
pa
ma
fa
da
ta
na
la
ga
ka
ha
.
.
.
zha
cha
sha
.
za
ca
sa
a
o
bo
po
mo
fo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o
e
.
.
me
.
de
te
ne
le
ge
ke
he
.
.
.
zhe
che
she
re
ze
ce
se
e
-i *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
zhi
chi
shi
ri
zi
ci
si
er
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
er
ai
bai
pai
mai
dai
tai
nai
lai
gai
kai
hai
.
.
.
zhai
chai
shai
.
zai
cai
sai
ai
ei
bei
pei
mei
fei
dei
.
nei
lei
gei
.
hei
.
.
.
zhei
.
shei
.
zei
.
.
ei
ao
bao
pao
mao
.
dao
tao
nao
lao
gao
kao
hao
.
.
.
zhao
chao
shao
rao
zao
cao
sao
ao
ou
.
pou
mou
fou
dou
tou
nou
lou
gou
kou
hou
.
.
.
zhou
chou
shou
rou
zou
cou
sou
ou
an
ban
pan
man
fan
dan
tan
nan
lan
gan
kan
han
.
.
.
zhan
chan
shan
ran
zan
can
san
an
en
ben
pen
man
fen
den
.
nen
.
gen
ken
hen
.
.
.
zhen
chen
shen
ren
zen
cen
sen
en
ang
bang
pang
mang
fang
dang
tang
nang
lang
gang
kang
hang
.
.
.
zhang
chang
shang
rang
zang
cang
sang
ang
eng
beng
peng
meng
feng
deng
teng
neng
leng
geng
keng
heng
.
.
.
zheng
cheng
sheng
reng
zeng
ceng
seng
eng
i
bi
pi
mi
.
di
ti
ni
li
.
.
.
ji
qi
xi
.
.
.
.
.
.
.
yi
ia
.
.
.
.
.
.
.
lia
.
.
.
jia
qia
xia
.
.
.
.
.
.
.
ya
iao
biao
piao
miao
.
diao
tiao
niao
liao
.
.
.
jiao
qiao
xiao
.
.
.
.
.
.
.
yao
ie
bie
pie
mie
.
die
tie
nie
lie
.
.
.
jie
qie
xie
.
.
.
.
.
.
.
ye
iou
.
.
miu
.
diu
.
niu
liu
.
.
.
jiu
qiu
xiu
.
.
.
.
.
.
.
you
ian
bian
pian
mian
.
dian
tian
nian
lian
.
.
.
jian
qian
xian
.
.
.
.
.
.
.
yan
in
bin
pin
min
.
.
.
nin
lin
.
.
.
jin
qin
xin
.
.
.
.
.
.
.
yin
iang
.
.
.
.
.
.
niang
liang
.
.
.
jiang
qiang
xiang
.
.
.
.
.
.
.
yang
ing
bing
ping
ming
.
ding
ting
ning
ling
.
.
.
jing
qing
xing
.
.
.
.
.
.
.
ying
u
bu
pu
mu
fu
du
tu
nu
lu
gu
ku
hu
.
.
.
zhu
chu
shu
ru
zu
cu
su
wu
ua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hua
.
.
.
zhua
chua
shua
rua
.
.
.
wa
uo
.
.
.
.
duo
tuo
nuo
luo
guo
kuo
huo
.
.
.
zhuo
chuo
shuo
ruo
.
.
.
wo
uai
.
.
.
.
.
.
.
.
guai
kuai
huai
.
.
.
zhuai
chuai
shuai
.
.
.
.
wai
uei
.
.
.
.
dui
tui
.
.
gui
kui
hui
.
.
.
zhui
chui
shui
rui
zui
cui
sui
wai
uan
.
.
.
.
duan
tuan
nuan
luan
guan
kuan
huan
.
.
.
zhuan
chuan
shuan
ruan
zuan
cuan
suan
wan
uen
.
.
.
.
dun
tun
.
lun
gun
kun
hun
.
.
.
zhun
chun
xhun
run
zun
cun
sun
wen
uang
.
.
.
.
.
.
.
.
guang
kuang
huang
.
.
.
zhuang
chuang
shuang
.
.
.
.
wang
ueng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
weng
ong
.
.
.
.
dong
tong
nong
long
gong
kong
hong
.
.
.
zhong
chong
.
rong
zong
cong
song
.
u
.
.
.
.
.
.
nu
lu
.
.
.
ju
qu
xu
.
.
.
.
zue
.
.
yu
ue
.
.
.
.
.
.
nue
lue
.
.
.
jue
que
xue
.
.
.
.
.
.
.
yue
uan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
juan
quan
xuan
.
.
.
.
.
.
.
yuan
un
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
jun
qun
xun
.
.
.
.
.
.
.
yun
iong
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
yong

 

 
Taiwan office:2F ., No.191, Chengdu Rd. , Situn District, Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)
台灣辦事處:台中市西屯區成都路191號2樓 TEL:886-4-23166671 FAX:886-4-23164140

 

L>